Društvo GEOSS

GEOSS- SREDIŠČE SRCA NAŠE DRŽAVE

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a se je preko različnih organizacijskih oblik razvilo na osnovi projekta GEOSS (sprva se je imenoval »Projekt Vače 81«) , ki ga je 16. junija leta 1981 sprejel od občine posebej imenovan iniciativni odbor. Takrat je ta odbor odločil, da se pospešijo priprave za postavitev posebnega obeležja na izračunani lokaciji 4. julija leta 1982. Društvo GEOSS v sedanji organizacijski obliki deluje od leta 1998.

Domoljubni projekt »Vače 81« (zasnoval ga je ekonomist in geodet Peter Svetik na pobudo tedanjega župana Občine Litija Jožeta Dernovška) je obsegal območje od samega središča takratne Socialistične republike Slovenije, prek Vač, do arheoloških najdišč, na pobočjih Klenika, skupaj z raznimi prireditvami, literaturo, spominki in drugimi nalogami. Izračun (opravil je geodet Marjan Jenko) je pokazal, da središče Slovenije pade na zelo lepo lokacijo pri Slivni, kamor naj bi postavili trajno obeležje – pomnik GEOSS (oblikoval ga je arhitekt Marjan Božič).

GEOSS ima v svoji osnovi izrazito simboličen pomen, saj predstavlja simbol slovenstva, srce naše države, ki je skupno vsem Slovencem. Društvo si s svojim razvojem prizadeva to simboliko udejanjati s konkretnimi projekti in razvojnimi pobudami, katerih ključna usmeritev je povezovanje različnosti v skupne korenine slovenstva, kar je tudi poslanstvo Društva – ustvarjanje vezi med različnimi vidiki človeške ustvarjalnosti in narodne samobitnosti, ne glede na dobo, prepričanje, versko ali strankarsko pripadnost oziroma druge razlike.

Delovanje Društva je interdisciplinarno in deluje na treh ravneh: na lokalni ravni društvo prispeva k razvoju in večji prepoznavnosti širšega območja Vač in Slivne, na regionalni ravni vrši nalogo podpornega okolja za nevladne organizacije, na nacionalni ravni deluje kot kulturno osišče narodne identitete in je skrbnik širšega območja GEOSS. V zadnjem času pa si prizadeva vstopiti tudi v evropske projekte in z mednarodnimi izkušnjami dvigniti kakovost delovanja na vseh ravneh.

Leta 2003 je bil sprejet Zakon o geometričnem središču Republike Slovenije, kar je postavilo GEOSS v edinstven položaj, saj je Slovenija edina država v Evropi s pravno uveljavljenim središčem. 
V letu 2005 je država ožje območje GEOSS-a odkupila in ga s koncesijsko pogodbo dodelila v upravljanje Društvu GEOSS.

V začetku leta 2009 je Društvo GEOSS vzpostavilo regionalno stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije in prevzelo vlogo podpornega okolja za društva, ustanove in zasebne zavode v regiji. Projekt, poimenovan »Srce me povezuje« sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenije, koordinira pa ga Ministrstvo za javno upravo.

Da bi Društvo v svoji mnogoterosti  dejavnosti lahko delovalo strokovno neoporečno, je v letu 2013 ustanovilo organizacijsko enoto z imenom Strokovni center za arheologijo, etnologijo, geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko in turizem, skrajšano Strokovni center GEOSS.

Temeljne dejavnosti Društva GEOSS so tako: naloge, ki jih obsega koncesijska pogodba: vzdrževanje, obnavljanje, dograjevanje in modernizacija pomnika GEOSS, pripravljanje, vzdrževanje in dopolnjevanje poti in označb ter druge infrastrukture na območju GEOSS, organizacija tradicionalnih kulturnih prireditev in skrb za popularizacijo GEOSS-a, ter izdajanje publikacij in informiranje javnosti. www.drustvo-geoss.si

Projekt »Srce me povezuje« – Regijsko stičišče NVO »Srca Slovenije« z izobraževalnim središčem na Vačah, v Domu GEOSS in projektno pisarno v Litiji na Ponoviški 12. www.srce-me-povezuje.si

Povezovanje in razvoj širšega območja Vač in Slivne: vodenje in izvajanje razvojnih projektov, koordinacija in organizacija prireditev na območju, upravljanje turistične informativne točke območja, promocija območja, založba promocijskih gradiv, gledališko, izobraževalno in turistično vodenje po območju s pooblaščenim izvajalcem Družinskim gledališčem Kolenc.

Strokovni center za arheologijo, etnologijo, geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko in turizem poleg vseh ostalih strokovnih nalog vsako leto organizira tudi dva arheološka pohoda »Po poti velikega kneza z Vač«.

Društvo ima 127 članov, od katerih je 44 aktivnih, in sicer iz celotnega območja Slovenije in ima status društva v javnem interesu. Status je Društvu podelilo 9. 6. 2004 Ministrstvo za kulturo.

Predsednik društva je Mirko Kaplja, podpredsednica in zakonita zastopnica pa Anka Kolenc, prof.

Društvo GEOSS vsako leto pred pomnikom GEOSS organizira ali soorganizira 11 tradicionalnih prireditev

 1. Slovenski kulturni praznik, se odvija v nedeljo pred osmim februarjem, ob 13.30 uri, pri pomniku GEOSS.
  Letošnji slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja BERVAR.

   

 1. Dan slovenske zastave se odvija prvo nedeljo po 7. aprilu, ob 13. uri, pri pomniku GEOSS. Organizira ga Heraldično, genealoško in veksilološko društvo Heraldica Slovenica. 

 1. Pohod na GEOSS je zadnjo soboto v maju, organizira ga Planinsko društvo Litija.
 2. Pohod po poteh Slivne se odvija vsako leto na velikonočni ponedeljek, letos bo to 6. 4. 2015, s pričetkom ob 9.00 uri. Organizira ga Društvo za razvoj Slivne. 
 3. Festival kulture in domoljubja mladih, kot novo, tradicionalno in domoljubno srečanje, ki ga začenjamo v letu 2015 namesto dosedanjega Dneva kulture mladih v središču Slovenije.
 4. Revija upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja je zadnjo nedeljo v maju, v vasi Slivna,  pred Gostilno Vrabec in na GEOSS-u. Prireditev organizira Upokojensko Društvo Litija.
 5. Dan GEOSS - Petrov dan je drugo soboto v juniju (oz. v soboto  pred 16. junijem),  pred pomnikom GEOSS.

 1. Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu - Vranov let je v soboto pred 12. septembrom. Navadno se začne ob 12. uri s simboličnim pohodom iz Hotiča, približno ob 14.00 uri, ob prihodu pohodnikov, pa se nadaljuje s kulturnim programom  pred pomnikom GEOSS.

 1. Arheološka pohoda: Društvo GEOSS vsako leto dvakrat, v spomladanskem in jesenskem času,  priredi pohod z naslovom  Po poti velikega kneza z Vač. Zbor je  pred Domom  GEOSS – Muzejem Petra Svetika.

 1. Glasbeni popoldan z Antonom Lajovcem je zadnjo nedeljo v novembru, ob 14.30. uri, v prostorih Andrejevega doma na Vačah.

Na širšem območju GEOSS-a se nahajajo

 1. Aleja ustvarjalnosti z lesenimi skulpturami,  ustvarjenimi  v kiparskih kolonijah, ki so potekale v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.  Do povečane situle z Vač  je 800 m. Ob poti je tudi obnovljena sušilnica lanu, ki je stara 200 let.

 1. Povečana poustvaritev situle z Vač je simbol kulture na Slovenskem. To  je okoli 2500 let stara pivska posoda. Povečana poustvaritev situle stoji v vasi Klenik, 800 m od Vač, v bližini domačije njenega najditelja, Janeza Grilca. Povečana situla je približno petkrat večja od originalne situle.

 1. Božji grob se nahaja v cerkvi sv. Andreja na Vačah. Farna cerkev svetega Andreja  na Vačah  ima  božji grob iz leta 1864, ki je izjemen steklarski izdelek iz Moravske Ostrave in se lahko kosa z najlepšimi v Evropi. Poleg tega ima še vrsto drugih dragocenosti, ki jih je enostavno treba videti!

 1. Etnološka vas Slivna z muzejem starožitnosti: Društvo GEOSS z lastnikom Jožetom Kimovcem in kustosinjo Anko Kolenc, ki so pobudniki za ureditev prostorov za zbirko in za muzej na prostem, si želi, da bi  muzej, ki celovito prikazuje samooskrben način življenja hribovske vasi Slivna in območja v središču Slovenije, potrkal na naše korenine in iz njih sejal  svojo neizmerno moč in ustvarjalnost vsem obiskovalcem.

 1. Fosilna morska obala:  Do leta 1997 nismo vedeli, da živimo ob fosilni morski obali (540 m nad morjem). Nad pokopališčem na Vačah se dviguje približno 3 metre visoka navpična apnenčeva stena. Nastala je v miocenu, pred 13 milijoni let in je ena najlepše ohranjenih primerkov  obale nekdanjega Panonskega morja.

 1. Dom GEOSS – Muzej  Petra Svetika: V eni od hiš na Vačah, danes nosi hišno število 10, sta bila rojena kar dva pomembna Slovenca: Matevž Ravnikar in Anton Lajovic. Obema sta na pročelju, obrnjenem na glavno cesto, vzidani spominski plošči. V hiši v zanimivi in nenavadni postavitvi zaživi zbirka, ki odseva kulturo in način življenja železnodobnih prednikov, v sliki in besedi so predstavljeni znameniti Slovenci, rojeni na Vačah, to, kako je nastal GEOSS, neverjetna geološka raznolikost območja GEOSS, kar spominja na Slovenijo v malem in še in še …

 1. Arheološka pot Vače se nahaja od Klenika naprej,  po zaščitenem območju enega od najslavnejših in najbolj raziskanih arheoloških najdišč pri nas.  Arheološka krožna pot  ima krak proti Gornjemu Lazu, sestavlja pa jo 11 tabel s pojasnili. Strokovni center GEOSS, skupaj z Družinskim gledališčem Kolenc,  vsako leto organizira tudi dve tematsko raznoliki arheološki poti z gledališkim vodenjem.
 2. GEOSS oz. Geometrično središče Slovenije je bil slavnostno predan javnosti leta 1982. Na pomniku so bili že takrat vklesani verzi današnje himne, označene pa so bile tudi strani neba. V neposredni bližini je bila zasajena lipa,  pozneje  je bilo nameščenih tudi  več drogov za zastave, več plošč, postavljeni pa so bili tudi slovenski grbi. Obelisk z grbom, plošča z napisi, lipa in zastave simbolizirajo središče, srce in skupno svetišče vseh Slovencev. Od leta 2008 naprej  je  Dan GEOSS-a tudi praznik Občine Litija. Pred pomnikom  GEOSS se vsako leto odvijajo tradicionalne in najrazličnejše druge prireditve.  Od tu se je na svoje mirovne poti odpravljal maratonec Hilarij, tu se podpišejo v knjigo predsednikov novoizvoljeni predsedniki Republike Slovenije,  tu je s posebnim protokolom potrjen občinski svet .… Več si lahko preberete na spletni strani www.drustvo-geoss.si.

 1. Trg in tehtnica: Na trgu, ki se je nad 500 let ponašal s trškimi pravicami za trgovanje, v manjšem obsegu pa tudi sodstva, stoji še star vodnjak, ki je bil nekoč središče krajevnega dogajanja, v njegovi bližini pa so še: pošta,  sedež krajevne skupnosti in trgovina.  Na Vačah je tudi tehnični spomenik – tovorna tehtnica iz leta 1930, Libela, Celje.

 1.  Vaško perišče—uda: Tako se imenuje izvir in  pričujoče perišče, ki je v tako izvirni in čudoviti izpeljavi nastalo zato, ker je na Vačah stalno primanjkovalo vode. Tu je izvir, ki je bil vse do leta 1878 za trg Vače glavni vodni vir.  (Uda pomeni voda). Perišče je bilo tudi eno od središč nekdanjega trškega družabnega življenja. Udo  so  obnovili  ob 20-letnici Društva žena in deklet Vače: Občina Litija, Društvo žena in deklet Vače, KS Vače in krajani s prostovoljnim delom. Več o Društvu GEOSS in o Družinskem gledališču Kolenc, ki je pooblaščeni izvajalec vseh strokovnih, protokolarnih in zabavnih programov Društva GEOSS,  si lahko ogledate na spletni strani  www.drustvo-geoss.si in www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si.

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si